Elev- och lärarassistent – Yrkeskurs på folkhögskola

Eskilstuna folkhögskola har tillsammans med Arbetsförmedlingen beslutat om att starta en ettårig kurs, på heltid, för ”Elev- och Lärarassistenter”. Förutom praktik på 50 %, är pedagogik, skoljuridik, kommunikation, gruppsykologi och administration (samtliga ämnen på folkhögskolenivå) självklara moment i kursen.

Bakgrund

Möjligheten till den nya kursen är ett beslut av regeringen från februari 2016, där folkhögskolor får starta kurser inom ramen för ”Yrkeskurser inom bristyrken”. Detta sker i direkt samverkan med Arbetsförmedlingen som anvisar deltagare utifrån kursens givna kriterier.  Målet är att erbjuda deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin plats på yrkeskurser på folkhögskola. Folkhögskolan och det lokala arbetsförmedlings-kontoret har ett gemensamt ansvar för att platserna på yrkeskurserna utnyttjas optimalt och att målsättningen uppnås. Deltagarna ska efter avslutad utbildning erhålla ett intyg från folkhögskolan där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat genom kursen.

Kursen har plats för 25 deltagare med inriktning för-, grund- eller/och gymnasieskola.

Kursens syfte

Att skapa förutsättningar för människor som står till arbetsmarknadens förfogande och som vill göra en insats i samhället, genom utbildnings- och kompetenshöjande insats. Genom nyförvärvade erfarenheter och kunskap i att skapa bättre förutsättningar för att lättare få eller behålla ett arbete, samt motverka brist på arbetskraft inom det pedagogiska yrket.  Efter avslutad utbildning, ska deltagarna vara en del i det i det pedagogiska arbetet med elever och klasser.

Kursens mål

Kunskap och förståelse

 • som krävs för att utöva självständigt stödjande arbete på elev-, grupp-

och klassnivå

 • om det svenska skolsystemet på alla stadier och former
 • över samspelet mellan elevernas lärande och deras sociala, fysiska

och kulturella miljö

 • om förhållanden i det mångkulturella samhället som påverkar

livsvillkoren för eleverna med skilda sociala och kulturella bakgrunder

 • för olika pedagogiska modeller och teorier som lärarna använder sig

av i olika sammanhang

 • för samspelet mellan elevers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska

och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav

och förväntningar

 • för lagar och riktlinjer som gäller för alla som jobbar med barn i skolan
 • om ledning, organisering och uppföljning av socialt arbete och

socialpedagogiskt arbete.

 

Färdighet och förmåga

 • med stöd i lärarens pedagogiska planering lägga upp sitt eget

stödjande arbete med elever i klasser och grupper

 • att vara ett administrativt stöd för läraren i dennes pedagogiska

arbete

 • om kommunikationstekniker för bättre samspel mellan hem och skola
 • att obehindrat kunna använda sig av förvärvade kunskaper och

erfarenheter efter praktiktiden

 • att tillsammans med läraren, lägga fram ett stödjande arbete för att

möta elever med funktionsnedsättningar

 • kunna övergå ifrån att arbeta med enskilda elever till att jobba med

grupper eller hela klassen beroende på behov och situation

 • att avlasta läraren genom att ta hand om praktiska och

administrativa göromål (t.ex. blankett- och informationshantering,

kopiering och iordningställande av teknik, m.m.)

 

Kursinnehåll och struktur

 • Kursen är en ettårig utbildning med 50 % praktik och 50 % teori.
 • Det är Arbetsförmedlingen som anvisar deltagare till kursen.
 • Kursen delas i 4 perioder om 3 månader vardera.
 • Tiderna för praktik bestäms individuell med varje deltagare och i

samråd med mottagande skola som även utser handledare under

praktiktiden.

 • Teoriundervisningen sker i Eskilstuna folkhögskolas lokaler på Verkstadsgatan 8,

Munktellstaden, Eskilstuna

 •  Vid behov kan såväl litteraturen som Studie- och kursplanen ändras

även efter att kursen har startas

 • 1 studietimme motsvarar 1 klocktimme på 60 minuter.
 • Det är endast kursdeltagare som har inkommit med utdrag ur

belastningsregistret, och som kan godkännas enligt skollagen, som får

påbörja sin praktik.

 • Praktikplacering sker under period 1 i samråd med varje deltagare

och respektive mottagande enhet. Kursdeltagarna har möjlighet att

själva anordna praktikplats förutsatt att den går i linje med kursens

form och syfte.

 • Kursen genomförs utifrån Folkhögskolans filosofi och särart
 • Deltagarna har möjlighet att låna en iPads av skolan under

studietiden (särskilt låneavtal tecknas).

 

Lokaler

Vi håller till i våra lokaler i Munktellområdet i Eskilstuna, Verkstadsgatan 8, 633 42 Eskilstuna

 

Studietakt

100%, varav 50% är praktik

 

Kurstid

8 augusti 2017 – 24 augusti 2018

 

Nivå

Yrkeskurs på folkhögskola

 

Huvudområde

Socialt och pedagogiskt arbete

 

Bedömningsgrader

För varje moment ges skriftlig bedömning i Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd efter avslutad utbildning.

 

Kursintyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

 

Här kan du läsa hela kursplanen med litteraturförteckning

 

Läs mer om yrkeskurs på folkhögskola här