Barnskötarutbildning

Studietakt
100%

Kurstid
2020.09.07 –
2021.06.11

Plats
Verkstadsgatan 8

Ansökan öppnar
5 juni

Sista ansökningsdag
1 augusti

Kursansvarig
Williams Pereira

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvariga lärare
Agneta Roisko
Huvudområde
Socialt och pedagogiskt arbete

Vill du arbeta med barn i förskola? I samverkan med Eskilstuna kommun startar vi en ettårig yrkesinriktad utbildning till barnskötare som ger en god grund att stå på för dig som vill arbeta inom förskolan.

Grunden för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet hjälps man åt. Att jobba som barnskötare är aktivt och på många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. Som barnskötare är du en viktig del av barnens vardag där din uppgift är att ge dem en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. 

Oftast arbetar du på en kommunal eller privat förskola, men det kan också vara på ett föräldrakooperativ där barnens föräldrar deltar i drift och verksamhet. Oavsett är det en viktig del av arbetet att hålla kontakten med föräldrarna. Därför är det ett krav att du kan utrycka dig väl på svenska såväl muntligt som i skrift. 

Utbildningen innehåller kurser inom bland annat hälsopedagogik, pedagogiskt ledarskap och barns lärande och växande.

Du kommer kunna studera 100% platsbundet men även flexutbildning är möjligt för dig som har en anställning. Det innebär att du deltar i lärarledda lektioner ca 2 dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning.

Eskilstuna folkhögskola kommer att samverka pedagogiskt med Åsa folkhögskola.

Vissa av platserna är reserverade av Eskilstuna kommun.

Kursens syfte

Då behovet av barnskötare är stort inom Eskilstuna kommuns förskolor vill vi snabbutbilda personer som kan arbeta där. Utbildningen ska ge introduktionskurser inom ett flertal kunskapsområden som är centrala för yrket som barnskötare. 

Kursens mål

Kunskap och förståelse:

 • som krävs för att utöva självständigt stödjande arbete på barn-gruppnivå om det svenska skolsystemet på alla stadier och i alla former
 • för samspelet mellan barns lärande och deras sociala, fysiska och kulturella miljö
 • om förhållanden i det mångkulturella samhället som påverkar livsvillkoren för barn med skilda sociala och kulturella bakgrunder
 • för olika pedagogiska modeller och teorier som lärare använder sig av i olika sammanhang
 • för samspelet mellan barns sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav och förväntningar 
 • för lagar och riktlinjer som gäller för alla som jobbar med barn i förskola och skola.
 • om ledning, organisering och uppföljning av socialt arbete och socialpedagogiskt arbete.

Färdighet och förmåga 

 • att med stöd i förskollärarnas pedagogiska planering lägga upp sitt eget stödjande arbete med barn, enskilt eller i grupper
 • om kommunikationstekniker för bättre samspel mellan hem och skola
 • att obehindrat kunna använda sig av förvärvade kunskaper och erfarenheter efter praktiktiden 
 • att tillsammans med förskollärarna, lägga fram ett stödjande arbete för att möta barn med funktionsnedsättningar
 • kunna övergå ifrån att arbeta med enskilda barn till att jobba med hela grupper beroende på behov och situation

Kursens struktur

 • Antagningskriterierna är framtagna i samverkan med Eskilstuna kommuns Utbildningsförvaltning och följer nationella direktiv för Yrkeskurser Inom Bristyrken på Folkhögskola.
 • Kursen varvar teoretisk och totalt 10 veckors arbetspraktik (APL). Under APL finns alltid en handledare med för varje kursdeltagare vid respektive praktikplats.
 • 1 studietimme motsvarar 1 klocktimme på 60 minuter.
 • Kursen veckoschema finns tillgängligt tidigast en vecka före kursstart. Studieveckan består av 30 studietimmar fördelade på teori, APL, studiebesök, föreläsningar och workshops. Deltagarna bör räkna med ytterligare 10 timmar/vecka för självstudier. 
 • Det är endast kursdeltagare som har inkommit med utdrag ur belastningsregistret, och som kan godkännas enligt skollagen, som får påbörja en APL på en förskola.  
 • Placeringen för arbetsplatsförlagd utbildning sker i samråd med BUF. Kursdeltagarna har möjlighet att själva anordna platsen för APL förutsatt att den går i linje med kursens form och syfte.
 • Kursen genomförs utifrån Folkhögskolans filosofi och särart
 • Deltagarna har möjlighet att låna en iPads av skolan under studietiden (särskilt låneavtal tecknas).  

Kursplan: kommer inom kort

Praktik

I utbildningen ingår arbetsförlagt lärande med kontinuerlig och personlig handledning i två perioder om 5 veckor vardera. Praktiken samordnas med mottagande förskola och anpassas individuellt för varje kursdeltagare i samråd med den aktuella förskolan. 

Kursintyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat inom kursen

Bedömningsgrader:

Varje moment ges skriftlig bedömning, Godkänd eller Underkänd efter avslutad utbildning

Info om ansökan och antagning:

Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år
 • Klar med studier på grundskolenivå eller motsvarande

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper).

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Det är endast kursdeltagare som har inkommit med utdrag ur belastningsregistret, och som kan godkännas enligt skollagen, som får påbörja en arbetsplatsförlagd utbildning på en skola. Obs! Kuvertet måste lämnas in oöppnat för att vara giltigt.
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen
 • Vi lägger stor vikt vid att du som sökande behärskar det svenska språket såväl i tal som i skrift

Så går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 2. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Kopia på betyg från gundskolan och eventuella andra utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 2. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under augusti, förutsatt att du uppfyller grundkraven. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 3. Senast fyra veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 4. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 5. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)