Musikterapeut FMT-modellen 2 år distans

Studietakt
100%

Kurstid
2020.09.07 –
2022.06.10

Ansökan öppnar
3 februari

Sista ansökningsdag
30 April

Kursansvarig
Williams Pereira

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvariga lärare
Margareta Ericsson 
+46 70 546 6010 
Karina Larsson 
+46 70 597 7085

Här får du arbetsredskap för att bemöta och skapa förutsättningar för att utveckla dig själv och andra.  Med musiken som redskap och kunskap om människan kan du som Musikterapeut enligt FMT-modellen (Funktionsinriktad Musikterapi) arbeta inom friskvård, rehabilitering, skola och omsorg.

Kursen är en distanskurs på 100% med 3 obligatoriska närträffar per termin (4 dagar/närträff, totalt 12 dagar/termin). Alla närträffar genomförs på Eskilstuna folkhögskola.

Kursinnehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska moment, diskussioner och seminarier. Kursens teoretiska, praktiska och verksamhetsförlagda moment integreras för att ge en helhetssyn på undervisningen. Stor vikt läggs vid ett reflekterande arbetssätt och genom ett problembaserat lärande. Kursen kräver ett aktivt deltagande och hög närvaro.

För att kunna genomföra utbildningen måste du ordna din egen praktikplats på din hemort. Du ska ha FMT-funktionsinriktad musikterapi individuellt med 2-8 adepter/patienter samt 2 olika grupper MRR-musikgympa rörelse och röst. 

Viktigt! Praktiken är en förutsättning för kursens genomförande. 

Du behöver ha tillgång till en dator samt ha möjlighet att filma under praktiken. Du behöver även ha det för FMT speciella grundpaket med instrument och olika attribut. 

Artiklar om musikterapi:

Kursmål år 1

 • MRR-Musikgympa, rörelse och röst i grupp 
 • FMT-spel. Pianospel och hantering av attribut såsom trummor, cymbaler, mm.
 • Praktiskt genomföra en observation utifrån givna observationspunkter i FMT och därmed kunna bedöma, skapa och ge förutsättningar för människors utveckling
 • Planera för, och kontinuerligt utföra FMT med människor med olika funktionsvariationer.
 • Leda, anpassa och själv utföra MRR grupprehabilitering
 • Ange några viktiga delar i nervsystemets uppbyggnad och funktion
 • Beskriva barns motoriska och begåvningsmässiga utveckling, kunna relatera olika teorier till varandra Piaget, Vygotskij och reflektera över teoriernas konsekvenser
 • Definiera och redogöra för olika begrepp inom utvecklingspsykologin
 • Beskriva innebörden av sinnesintegrering och relatera det till hur arbetet med FMT kan utföras

Kursinnehåll år 1:

 • Introduktion av FMT-modellen
 • Introduktion och grunderna i FMT- Funktionsinriktad Musikterapi
 • Introduktion i MRR- Musikgympa rörelse och röst 
 • Introduktion av nervsystemet
 • Människans helhetsutveckling
 • Olika former av sjukdomar och funktionsvariationer 
 • Spela och hantera uppställningar av attribut såsom trummor, cymbaler mm.
 • Inlärningsprocessen
 • Neuroanatomi
 • NPF-neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Praktik med två+ två adepter/patienter en gång per vecka
 • Introduktion av FMT- observationspunkter
 • Kontinuerlig instrument- och filmhandledning från praktik
 • MRR- Musikgympa rörelse och röst, se kopplingen till FMT
 • Kontinuerlig Handledning, diskussion
 • Spela tillsammans med en deltagare och ställa upp de instrumentuppställningarna med tillhörande melodislingor
 • Göra en observation utifrån observationspunkterna, redovisa i gruppen med film
 • Redovisa muntligt och med film. Deltagaren visar sin praktik med fyra adepter/patienter handledning och diskussion i gruppen
 • Leda en grupp från pianot med sina studiekamrater samt starta en MRR-grupp på sin praktikplats

Läsårstider:

 • Första året: 2020-09-07–2020-12-18, 2021-01-11–2021-06-11
 • Andra året: 2021-08-23–2021-12-17, 2022-01-10–2022-06-10

Datum för fysiska träffar

År 1 termin 1, 2020

 • v. 37 datum: 8-11 sep
 • v. 44 datum: 27-30 okt                           
 • v. 48 datum: 24-27 nov

År 1 termin 2, 2021                              

 • v.2 datum: 12-15 jan                              
 • v.9 datum: 2-5 mars                                                    
 •  v.13 datum: 30 mars-2 april

För att kunna påbörja andra året måste du först bli godkänd i samtliga moment som ingår under första året.

Kursmål år 2

 • Praktiskt genomföra en FMT observation utifrån observationspunkter i FMT och därmed kunna bedöma, skapa och ge förutsättningar för adepten/patienten i utveckling
 • Planera för, och kontinuerligt 1 gång per vecka utföra FMT praktiskt på 6-8 adepter/patienter
 • Ange några centrala delar inom neurofysiologin, neuropsykologin och relatera dem till arbetet med FMT och MRR
 • Definiera kännetecken på några funktionsvariationer och relatera dem till hur arbetet i FMT kan utföras utifrån FMT:s observationspunkter
 • Anpassa MRR utifrån den grupp du möter
 • Planera ett självständigt arbete 
 • Ange några viktiga centrala delar/symtom inom neuropatologi, åldrande/demens och relatera dem till hur arbetet med FMT kan utföras

Kursinnehåll år 2 

 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Neurofysiologi
 • Fortsatt FMT-spel och hantering av attribut trummor, cymbaler mm. Handledning
 • Instrument och filmhandledning kontinuerligt utifrån deltagarens praktik med 
 • 6-8 adepter/patienter i FMT och en grupp MRR- Musikgympa rörelse och röst.
 • NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 • Utvecklings- och beteendestörning
 • Multifunktionsnedsättningar och syndrom
 • Planera, genomföra och dokumentera ett självständigt arbete.
 • Sinnesintegrering
 • Instrument och filmhandledning kontinuerligt.
 • Neuropsykologi
 • Neuropatologi
 • Psykiatri, psykisk ohälsa
 • Åldrande
 • Demenssjukdomar

År 2 termin 1, 2021 (Datum för träffar år 2 är preliminära)

 • v.34 datum: 24-27 aug                          
 • v.38 datum: 21-24 sep                           
 • v.42 datum: 19-22 okt                           

År 2 termin 2, 2022                              

 • v.2 datum: 11-14 jan                              
 • v.12 datum: 22- 25 mars                       
 • v. 22 datum: 31 maj – 3 juni

Intyg

Efter avklarad kurs erhålls ett intyg för godkänd musikterapeut enligt FMT-modellen.

Efter andra året examineras du i seminarieform genom att redovisa film från utförd FMT med adept/patient och kunna redogöra för hur och vad man kan göra för att skapa förutsättningar för adeptens/patientens utveckling. MRR examineras på samma sätt.

Samt skriftlig inlämningsuppgift utifrån antal givna frågeställningar med utgångspunkt från föreläsningar, egen praktik och den litteratur som använts. 

Kostnader

1400 kr/läsår I kursavgiften ingår FMT Noter och MRR häfte samt för- och eftermiddagsfika vid närträffarna.

Övriga deltagarkostnader

Under hela utbildningen måste du ha tillgång till eller införskaffa: 

 • dator + möjlighet att filma 
 • piano (digitalt eller akustiskt) c:a 4 000 kr – 5 000 kr
 • FMT-Grundpaket c:a 6 000 kr
 • Stockar, flöjter, balansdyna, balansboll mm. c:a 2 000 kr
 • Litteratur c:a 3 000 kr (finns även att låna på bibliotek) Litteraturlista delas ut vid kursstart.

Gästlärare (preliminära)

 • Salome Persson, Studie o Karriärvägledare Karlstad universitet, Musikterapeut FMT
 • Barbro Matson, Musikterapeut FMT/Musiklärare Grund/särskolan Kungsbacka kommun
 • Ulla Sterner, Musikterapeut FMT/musiklärare Flen
 • Åsa Rosin, PhD Förskollärare och Montessoripedagog
 • Ulrika Myhr, Leg. sjukgymnast MSc, barnspecialist
 • Mariana Grabos, Socionom/Leg. Psykoterapeut/ Handledare i KBT och Relationellt förhållningssätt
 • Hanne Uddling, Leg. Logoped
 • Martina Tobola, Geriatriker

Information om ansökan och antagning

Förkunskaper

Eftersom kursen är på eftergymnasial nivå krävs det att du har grundläggande behörighet, gymnasieexamen. Svenska i tal och skrift, arbetslivserfarenhet samt grundläggande färdigheter i pianospel (vilket innebär att du ska kunna leda en grupp genom att sjunga och samtidigt kompa på piano). 

Antagningskriterier

 • Alla prövas genom ett särskilt färdighetsprov i pianospel och sång
 • Intervju

Så här går ansökan till

1.      Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolSoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i SchoolSoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.

2.      Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

 • Kopia på betyg från dina utbildningar
 • Kopia på intyg för arbetslivserfarenhet
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.

3.    Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.

4.    Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.

5.    Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

6.    Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.

7.    Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i SchoolSoft. 

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)