Elev- och lärarassistent

Studietakt
100%

Kurstid
2019.08.19 –
2020.06.10

Läsåret 20/21
2020.08.17 –
2021.06.11

Plats
Verkstadsgatan 8 i Munktellstaden

Ansökan öppnar
3 februari

Sista ansökningsdag
30 April

Kursansvarig
Williams Pereira

Nivå
Yrkeskurs på folkhögskola

Studiemedelsberättigad
Ja

Ansvariga lärare
Mathias Clarstedt
Ann-Charlott Wallquist

Huvudområde
Socialt och pedagogiskt arbete


Kursen varvar teoretisk och praktisk undervisning. Vid praktiskt arbete finns alltid en handledare med för varje kursdeltagare vid respektive arbetsplats. 

Elevassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och givande för den som vill arbeta med barn. Men jobbet ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket.

Som lärarassistent fungerar du som ett administrativt stöd för läraren i dennes pedagogiska arbete och ska kunna avlasta denne genom att ta hand om praktiska och administrativa göromål.

Du ska med stöd i lärarens pedagogiska planering kunna lägga upp ditt eget arbete med elever i klasser och grupper. Lärarassistenten kan också tillsammans med läraren lägga fram ett stödjande arbete för att möta elever med funktionsnedsättning.

Kursens syfte

Att skapa pedagogiska och sociala förutsättningar för elev- och lärarassistenter. Genom nyförvärvade erfarenheter och kunskap får kursdeltagaren bättre förutsättningar att arbeta inom skola, samt motverka brist på arbetskraft inom det pedagogiska yrket. Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna vara en del i det pedagogiska arbetet.

Kursens mål

Kunskap och förståelse:

– om det svenska skolsystemet i alla stadier och former samt lagar och riktlinjer som gäller för alla som jobbar med barn i skola.

– för olika pedagogiska modeller och teorier som lärare använder sig av i olika sammanhang

– för samspelet mellan elevers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav och förväntningar

– om ledning, organisering och uppföljning av socialt arbete och socialpedagogiskt arbete.

Färdighet och förmåga:

–  att med stöd i lärarens pedagogiska planering lägga upp sitt eget stödjande arbete med elever i klasser och grupper

– att vara ett administrativt stöd för läraren i dennes pedagogiska arbete

– om kommunikationstekniker för ett bra samspel mellan hem och skola

– att kunna använda sig av förvärvade kunskaper och erfarenheter efter praktiktiden

– att tillsammans med läraren, lägga fram ett stödjande arbete för att möta elever med funktionsvariationer

– kunna övergå ifrån att arbeta med enskilda elever till att jobba med grupper eller hela klassen beroende på behov och situation

– att avlasta läraren genom att ta hand om praktiska och administrativa göromål (t.ex. blankett- och informationshantering, kopiering och iordningställande av teknik, m.m.)

Kursinnehåll och struktur

Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska presentationer, praktiska övningar m.fl. Ca 20 % av utbildningen består av praktik som är förlagd till skolverksamhet inom Eskilstuna kommun eller deltagarens hemkommun.

– Kursen är en ettårig heltidskurs med ca 20 % praktik och 80 % teori.

– Kursen består av sju områden; yrkesintroduktion, barn och ungdomars identitet, funktionsvariationer, kommunikation, lagar-förordningar och styrdokument, att vara anhörig, pedagogik

– Praktikplatsen utser handledare under praktiktiden.

– Teoriundervisningen sker på Eskilstuna folkhögskolans lokaler i Munktellstaden, Eskilstuna

– 1 studietimme motsvara 1 klocktimme på 60 minuter.

– Det är endast kursdeltagare som har inkommit med utdrag ur belastningsregistret, och som kan godkännas enligt skollagen, som får påbörja sin praktik.

– Kursdeltagarna har möjlighet att själva anordna praktikplats förutsatt att den går i linje med kursens form och syfte.

– Kursen genomförs utifrån Folkhögskolans filosofi och särart

– Deltagarna har möjlighet att låna en iPads av skolan under studietiden (särskilt låneavtal tecknas).

Läs mer om studieplanen här

Praktik

Ca 20 % av utbildningen består av arbetsplatsbelagd praktik med handledning. Praktiken samordnas med mottagande skola och anpassas individuellt till varje kursdeltagare i samråd med mottagande skola. Förutom Eskilstuna kommun, kan praktikplatserna vara förlagda i kranskommunerna. Praktiken delas upp i en period under höstterminen och en period under vårterminen. Under praktiken kommer deltagaren att ges möjlighet att utveckla utvalda delar av kunskaper inom samtliga sju områden. Om deltagaren önskar göra sin praktik på hemorten måste deltagaren själv ombesörja praktikplats och meddela Eskilstuna folkhögskola.

Kursintyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

Kostnader

All undervisning på skolan är kostnadsfri men en avgift på 500 kr/termin tas ut (1 000 kr läsår). Viss litteratur ingår i avgiften, övrig litteratur kan köpas eller lånas mot en depositionsavgift. Deltagarna har möjlighet att låna en iPad av skolan under studietiden. 

Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

Bedömningsgrader

För varje moment ges skriftlig bedömning i Underkänd, Godkänd. Kursintyg erhålls  efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagren förvärvat genom kursen.

Information om ansökan och antagning 

Krav för antagning 

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år
 • Grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier eller validerad utländsk gymnasieutbildning

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper).

– Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag

– Det är endast kursdeltagare som har inkommit med utdrag ur belastningsregistret, och som kan godkännas enligt skollagen, som får påbörja ett arbetsplatsförlagd utbildning på en skola. Obs! Kuvertet måste lämnas in oöppnat för att vara giltigt.

– Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll

– I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen

Så här går ansökan till

 1. Du ansöker till våra kurser via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sen följa vad som händer med din ansökan.
 1. Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:
 • Kopia på betyg från gymnasiet och eventuella andra utbildningar
 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Personligt brev där du presenterar dig själv, varför du vill gå utbildningen samt tidigare meriter.
 1. Din ansökan bekräftas via angiven e-postadress. Vi kommer att kontakta dig via e-post om du behöver komplettera din ansökan.
 1. Efter sista ansökningsdag kan du komma att kallas till samtal under maj månad, förutsatt att du uppfyller grundkraven. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
 2. Senast sju veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit antagen eller hamnat på reservlistan. Du kan endast hamna på reservlistan om du uppfyller grundkraven för antagning (se skolans antagningsprinciper). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.
 3. Beslut om antagning fattas av utbildningens lärare i samråd med biträdande rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga.
 4. Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande.

Om du söker flera kurser anger du ditt förstahandsval och andrahandsval etc. på Mina sidor i Schoolsoft.

(Vi reserverar oss för eventuella justeringar i kursinnehåll och kursutbud)